CRITERII DE ADMITERE: 

 

1. Specializarea: ARTA ACTORULUI 
PROBA 1:
 - testarea cunoştinţelor de cultură teatrală printr-un interviu – pondere 30% din nota finală;
PROBA a 2-a:
 – practic: prezentarea unui program individual de către candidat (monolog, recital, fragment dintr-un rol interpretat), care va avea o durată de 15-25 minute – pondere 40% din nota finală;
 Media de absolvire a studiilor de licenţă: – pondere 30% din nota finală.

 

2. Specializarea: ARTA APLICATĂ A ANIMAȚIEI

I. Interviu – se notează cu admis/respins

II. PROBĂ PRACTICĂ:

Prezentarea unui program individual cu durata de 10-15 minute (monolog, frament dintr-o  piesă de teatru de animație) folosind păpuși, maronete sau alte obiecte de recuzită

 

3. Specializarea: SCRIERE DRAMATICĂ 

PROBA 1  -   scris 

- Dezvoltarea ca text dramatic a unei suite de situaţii teatrale pornind de la un fapt divers indicat de comisie. 

PROBA a 2-a - oral 

- Colocviu de susţinere a proiectului pe baza argumentului şi textului dramatic depuse la înscriere. 

Ambele probe au o pondere egală în nota finală. Nu se ia în considerare media de la licență. 

La înscriere se va depune un proiect artistic personal în domeniul scrisului dramatic, constând într-un argument teoretic şi exemple de texte dramatice (5-10 pag.) scrise de candidat. Argumentul teoretic va avea 3-5 pagini dactilografiate.

 

4. Specializarea: TEATROLOGIE.IMPRESARIAT ARTISTIC

Probă unică: 

Prezentarea unei teme de cercetare în domeniul teatrologiei sau al impresariatului artistic.

Proiectul de cercetare se va anexa la dosarul de înscriere, în variantă tipărită.

 

5. Specializarea: EDUCAȚIE MUZICALĂ CONTEMPORANĂ

PROBA 1   - oral – probă eliminatorie (se apreciază cu admis/respins)
INTERVIU -. Susținerea intenției de disertație.
PROBA a 2-a – scris, oral şi practic
a. EXAMEN ORAL. Verificarea cunoştinţelor în domeniul istoriei muzicii şi esteticii muzicale conform bibliografiei (pondere 40% din nota finală)
b. SOLFEGIU. Intonarea unui solfegiu tonal din repertoriul de examen, analiza sa ritmică şi melodică (pondere 40% din nota finală)
3. Media la examenul de licenţă va avea o (pondere 20% din nota finală).

Bibliografie:
Istoria muzicii:
Buga, Ana, Sârbu, Cristina Maria, 4 secole de teatru muzical, Editura Du Style, Bucureşti, 1999.
Iliuț Vasile, De la Wagner la contemporani, vol. I-IV, Editura Muzicală a Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Bucureşti, 1995, 1996, 1997, 1998.
Hoffman, Alfred, Drumul operei, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor din R. P. R.,
Bucureşti, 1964.
Estetică muzicală:
Angi, Stefan, Prelegeri de estetică muzicală, Editura Universităţii din Oradea, 2004.
Tatarkiewicz, W., Istoria esteticii, vol.1-4, Editura Meridiane, Bucureşti, 1978.
Gilbert, K.E.,- Kuhn, H., Istoria esteticii, Editura Meridiane, Bucureşti, 1972.
Adorno, Theodor Wiesengrund, Teoria estetică, Editura Paralela45, Bucureşti, 2006.

 


Informații suplimentare:
UNIVERSITATEA DE ARTE
TÂRGU-MUREŞ
MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM
540057 Târgu-Mureş, Str.Köteles Sámuel, nr. 6
Tel: 0265-266281, 260362, Fax: 0265-266281
E-mail: uat@remove-this.uat.ro
Website: www.uat.ro